Institutul Sportiv Român şi Asociaţia Naţională Administraţia au înaintat propuneri privind descentralizarea în domeniile tineret şi sport

Institutul Sportiv Român (ISR) şi Asociaţia Naţională Administraţia (ANA) au înaintat MTS un set de propuneri privind descentralizarea în domeniile tineretului şi sportului, în urma publicării proiectului de act normativ privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competenţe în aceste domenii

''Este necesară cuantificarea în mod corespunzător în cuprinsul notei de fundamentare a impactului economico-social şi financiar al măsurilor propuse, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare în domeniul tehnicii legislative

Propunem publicarea într-o anexă distinctă a 'analizei de impact asupra transferului de competenţe de la nivel central la nivel local în domeniul tineretului şi sportului' care este menţionată în secţiunea a 2-a din expunerea de motive şi care constituie un document principal utilizat în fundamentarea proiectului de lege

Considerăm obligatoriu avizul Consiliului Economic şi Social, şi pe cale de consecinţă, este necesară prezentarea proiectului către CES şi completarea în mod corespunzător a secţiunii a 6-a pct

5 din expunerea de motive

În expunerea de motive la secţiunea a 6-a referitoare la consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ, nu sunt completate date privind consultarea efectuată cu federaţiile sportive de ramură

Având în vedere impactul deosebit pe care proiectul de act normativ îl poate avea asupra desfăşurării activităţii sportive în România, considerăm necesară consultarea federaţiilor sportive de ramură şi completarea expunerii de motive cu date referitoare la acest proces de consultare'', se menţionează într-un comunicat remis miercuri AGERPRES

De asemenea, cele două organisme consideră că este necesară actualizarea listei de semnatari a expunerii de motive, având în vedere modificările intervenite în structura guvernamentală

''La Art

20 (1) din proiect se precizează că 'Bunurile din domeniul public al statului care fac obiectul exercitării competenţelor descentralizate vor fi transferate judeţelor/municipiilor în 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în conformitate cu prevederile art

9 din Legea nr

213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare

Precizăm că în anexele la proiectul de lege nu sunt menţionate bunurile care fac obiectul transferului, deşi conform jurisprudenţei Curţii Constituţionale a României şi normelor în vigoare în materia proprietăţii publice şi private a statului, acestea trebuia să fie menţionate expres

Lipsa acestor date din cadrul proiectului creează substanţiale premise de neconstituţionalitate'', se arată în comunicat

''Precizăm că într-o situaţie similară Curtea Constituţională a României în Decizia nr

1/2014 a constatat că Legea privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competenţe exercitate de unele ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a unor măsuri de reformă privind administraţia publică, în ansamblul ei, este neconstituţională

În Decizia mai sus menţionată Curtea a statuat că '201

[

] în cazul transferului bunurilor imobile, nu sunt indicate elementele-cadru de descriere tehnică, respectiv suprafeţele, numărul de carte funciară, datele cadastrale, în sensul Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, referitoare la clasificaţia bunurilor din domeniul public al statului, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr

1

718/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr

186 din 17 martie 2011

202'', punctează comunicatul

ISR şi ANA precizează că în egală măsură, Curtea constată existenţa, în majoritatea cazurilor, a unor valori de inventar neactualizate, contrar art

2^1, 2^2 şi 2^3 din Ordonanţa Guvernului nr

81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr

624 din 31 august 2003, aprobată prin Legea nr

493/2003, cu modificările şi completările ulterioare (a se vedea anexele nr

1-5, nr

7 şi 8 la legea criticată)

203

''Or, având în vedere prevederile art

1 alin

(2), şi art

2 alin

(1) din Legea nr

24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora "(2) Actele normative se iniţiază, se elaborează, se adoptă şi se aplică în conformitate cu prevederile Constituţiei României, republicată, cu dispoziţiile prezentei legi, precum şi cu principiile ordinii de drept" şi, respectiv, "(1) Tehnica legislativă asigură sistematizarea, unificarea şi coordonarea legislaţiei, precum şi conţinutul şi forma juridică adecvate pentru fiecare act normativ", Curtea reţine că rigoarea caracteristică normelor de tehnică legislativă impune respectarea unor exigenţe minimale, în vederea asigurării legalităţii mecanismului de transfer reglementat prin legea supusă controlului de constituţionalitate, şi anume: identificarea precisă a regimului juridic al bunurilor supuse transferului, respectiv dacă ele fac parte din domeniul public sau privat al statului; indicarea, pentru fiecare bun în parte, a titularului dreptului de administrare; individualizarea bunurilor, în sensul precizării numărului de carte funciară, inclusiv prin realizarea măsurătorilor cadastrale în vederea înscrierii imobilelor respective în cartea funciară; stabilirea unei valori de inventar actualizate/reale a bunurilor supuse transferului şi, în general, utilizarea unui stil clar şi concis, propriu operaţiunilor juridice reglementate'', afirmă sursa citată

Având în vedere cele de mai sus, ISR şi ANA consideră că este necesară completarea proiectului de lege cu o anexă/anexe în care să fie menţionate bunurile care fac obiectul transferului de proprietate din domeniul public al statului în cel local, anexa în care pentru fiecare bun în parte să fie indicate, aşa cum a statuat anterior Curtea Constituţională – elementele-cadru de descriere tehnică, respectiv suprafeţele, numărul de carte funciară, datele cadastrale, identificarea precisă a regimului juridic al bunurilor supuse transferului, indicarea, pentru fiecare bun în parte, a titularului dreptului de administrare, stabilirea unei valori de inventar actualizate/reale a bunurilor supuse transferului

În acest context, cele două organisme solicită, prin preşedintele Adrian Socaciu, respectiv secretarul general Petre-Claudiu Platon, organizarea unei dezbateri publice asupra proiectului de act normativ în baza art

7 alin

(9) din Legea nr

52/2003

AGERPRES/(AS-autor: Adrian Drăguţ, editor: Mircea Lazaroniu, editor online: Adrian Dădârlat)

Comentarii

Sursa articol: aici

Lasa un comentariu